ความรู้เกี่ยวกับการประกันภัยรถยนต์

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัย จำกัด  เป็นบริษัทประกันวินาศภัย ตั้งขึ้นโดยกฎหมาย คือ พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2540   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการทำหน้าที่เกี่ยวกับการรับคำร้องและจ่ายค่าสินไหมทดแทนตาม พ.ร.บ. แทนบริษัทประกันภัย มุ่งหมายเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประสบภัยที่ไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทประกันภัยรถยนต์คันที่เกิดอุบัติเหตุ นอกจากนี้ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัย จำกัด ยังรับประกันตาม พ.ร.บ.เฉพาะรถจักรยานยนต์ โดยในปัจจุบันมีสาขาให้บริการทุกจังหวัดแล้วด้วย

การยื่นขอรับค่าเสียหายในเบื้องต้น

เมื่ออุบัติเหตุเกิดขึ้นแก่ผู้ประสบภัยนั้นแล้ว ผู้ประสบภัยและทายาทที่ต้องยื่นคำร้องค่าเสียหายเบื้องต้นภายใน180 วัน  นับแต่วันที่ความเสียหายเกิดขึ้นนั้นแล้ว โดยยื่นคำร้องต่อบริษัทประกันภัยหรือบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ หรือสำนักงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยกรณีไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหาย จากบริษัทประกันภัยรถยนต์ได้พร้อมหลักฐาน ดังต่อไปนี้

1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหลักฐานอื่นที่ทางราชการเป็นคนออกให้ที่สามารถพิสูจน์หรือแสดงตัวตนได้นั้นเอง

2.สำเนากรมธรรม์ประกันภัยหรือเครื่องหมายที่แสดงว่ารถมีประกันภัย

3.ใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาลของโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล

4.สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวของทายาทกรณีผู้ประสบภัยเสียชีวิต

5.สำเนาใบมรบัตร กรณีเสียชีวิต

6.สำเนาบันทึกประจำวันตำรวจ

สิ่งที่ควรทำเมื่อเกิดอุบัติเหตุ

 1.กรณีบาดเจ็บ  ผู้พบเห็นหรือผู้ที่เกี่ยวข้องควรปฏิบัติ ดังนี้

การนำคนเจ็บเข้ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลที่ใกล้ที่สุดและสะดวกที่สุดก่อน  และแจ้งเหตุที่เกิดขึ้นให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับทราบ   และขอสำเนาประจำวันตำรวจเก็บไว้  หลังจากนั้นทำการแจ้งเหตุที่เกิดขึ้นให้กับบริษัทประกันภัยรถยนต์ทราบ แจ้งวัน เวลา สถานที่เกิดเหตุ  รวมไปถึงการเตรียมเอกสาร อย่างเช่น ถ่ายสำเนากรมธรรม์ประกันภัยรถคันเกิดเหตุ ภาพถ่ายสำเนาบัตรประชาชน หรือหลักฐานอื่นที่ออกโดยราชการ ในกรณีเมื่อเรียกร้องค่าเสียหาย  อีกทั้งยังต้องขอชื่อและที่อยู่ของผู้พบเห็นเหตุการณ์ เพื่อช่วยเหลือในการเป็นพยานให้แก่คนเจ็บด้วยนั้นเอง

กรณีเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลควรปฏิบัติ ดังนี้

สถานพยาบาลควรที่จะให้การรักษาพยาบาลทันที  และทำประวัติคนไข้ รวมไปถึงขอสำเนาบัตรประจำตัวคนเจ็บและขอสำเนาประจำวันตำรวจ  ควรบันทึกชื่อบริษัทประกันภัยของสำเนากรมธรรม์ประกันภัย  อีกทั้งยังควรที่จะบันทึกชื่อ ที่อยู่ ผู้นำคนเจ็บส่งเข้ารักษาพยาบาล

Posted in รถยนต์ | Tagged , | Comments Off

ป้องกันการตลาดจากการทำประตูของพวกเขา

ป้องกันการตลาดจากการทำประตูของพวกเขา

เวิลด์คัพเป็นเวลาสำหรับต้นแบบของฟุตบอลที่จะมาร่วมกันแข่งขันและเป็นตัวแทนของประเทศของพวกเขา แต่เหล่านี้ดาวฟุตบอลไม่ได้เป็นคนเดียวที่รู้สึกกดดันในการดำเนินการ Pursway ฤดูใบไม้ผลิ 2014 รายงานผลการสำรวจแสดงให้เห็นว่านักการตลาดที่มีความรู้สึกมันเกินไป ตามรายงาน, 77% ของนักการตลาดกล่าวว่าพวกเขาอยู่ภายใต้ความกดดันที่จะทำให้การใช้งานที่ดีขึ้นของตลาดที่มีอยู่และ CRM ข้อมูล  ความดันมักจะพัฒนามาจากความคาดหวังสูงและนักการตลาดมีวัตถุประสงค์เพื่อทำประตูที่สำคัญบางอย่างในปีนี้ ในความเป็นจริง 95%

ของนักการตลาดที่สำรวจกล่าวว่าการปรับปรุงการตอบสนองต่อการรณรงค์และการแปลงรวมทั้งการระบุกลุ่มเป้าหมายได้ดีขึ้นและเพิ่มขึ้นมาเป็น “สำคัญมาก” หรือวัตถุประสงค์ “ค่อนข้างสำคัญ” สำหรับปี 2014. นอกจากนี้ 93% ของผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความเข้าใจที่ทำงานช่อง ดีเป็นความตั้งใจหลัก

แต่ความท้าทายที่สามารถป้องกันข้อมูลจากนักการตลาดเตะออกกลยุทธ์ที่จะช่วยให้พวกเขาบรรลุเป้าหมายเหล่านี้ ตัวอย่างเช่น 17% ของนักการตลาดที่แสดงการควบคุมข้อมูลขนาดใหญ่และความเหนื่อยล้ารายการเป็นอุปสรรคหลักของพวกเขาตามรายงาน งบประมาณการตลาดที่ลดลงและการวิเคราะห์ผลที่มีขนาดเล็ก ผลที่เพิ่มขึ้นนั้นยังมีอุปสรรค์ที่สำคัญ (16%) ตามด้วยการลดลงของอัตราการตอบสนองการรณรงค์ (15%) และลูกค้าเลือกแคมเปญลึก (14%)

เช่นเดียวกับทีมฟุตบอลแต่ละเผชิญกับความท้าทายที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับฝ่ายตรงข้ามของพวกเขา ตัวอย่างเช่น 25% ของผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดโดยตรงอ้างลดลงอัตราการตอบสนองแคมเปญเป็นความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของพวกเขาตามมาด้วยการควบคุมข้อมูลขนาดใหญ่ตามรายงาน แต่มีการวิเคราะห์ผลตอบแทนที่อ่อนแอ (33%) และลูกค้าเลือกออกจากแคมเปญการพิสูจน์แล้วว่าเป็นสิ่งที่ท้าทายมากขึ้นสำหรับ CRM และผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูล / การวิเคราะห์

Posted in Uncategorized | Comments Off